Dit zijn onze algemene voorwaarden

Onderstaand overzicht geeft de voorwaarden weer die van toepassing zijn op de dienstverlening van de Jos Dusseldorp bedrijven. Selecteer hieronder de voorwaarden die van toepassing zijn op de specifieke dienst van uw interesse.

Voorwaarden

De bedrijven van Jos Dusseldorp wijzen alle algemene voorwaarden van onze contractuele tegenpartijen af, tenzij de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden uitdrukkelijk is overeengekomen.

Transport en opslag

Jos Dusseldorp voert verschillende activiteiten uit.

Op alle transportactiviteiten zijn de Logistieke Services Voorwaarden van TLN en FENEX van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 2 april 2014.

Voor het geval de bedrijven van Jos Dusseldorp zich verbinden tot het uitvoeren van wegtransport, zijn naast de Logistieke Services Voorwaarden het CMR-verdrag (in geval van internationaal transport) en AVC 2002 (in geval van nationaal transport) van toepassing.

Al onze opslagactiviteiten zijn onderworpen aan de laatste versie van de Nederlandse Opslagvoorwaarden inclusief de arbitrageclausule die is gedeponeerd door de FENEX (de Nederlandse Vereniging voor Expeditie en Logistiek) ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Verhuizingen

Op al onze verhuizingen zijn de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen (AVVV) van toepassing.

Op al onze bedrijfsverhuizingen zijn de Algemene Voorwaarden Bedrijfsverhuizingen 2020 van toepassing.

De bovengenoemde voorwaarden beperken de aansprakelijkheid van de Jos Dusseldorp bedrijven. De opdrachtgever dient zelf een verzekering af te sluiten of Jos Dusseldorp uitdrukkelijk te verzoeken om, indien mogelijk, het afsluiten van de goederenverzekering, opslagverzekering en / of transportverzekering voor rekening en risico van de opdrachtgever af te sluiten.

English

The summary below shows the terms and conditions which apply to the services of the Jos Dusseldorp companies. Please select below the conditions which apply to the particular service of your interest.

The Jos Dusseldorp companies reject any and all general conditions of our contractual counterparts, unless the applicability of such general conditions is explicitly agreed upon.

Transport and storage

Jos Dusseldorp comprises of various activities.

All transport activities are subject to the Logistics Services Conditions 2014 of TLN and FENEX deposited at the registry of the district court at Rotterdam on 2 September 2014.

In case the Jos Dusseldorp companies commits to execute road transport, the CMR treaty (in case of international transport) and AVC 2002 (in case of national transport within The Netherlands) applies in addition to the Logistics Services Conditions.

All our warehousing activities are subject to the latest version of the Dutch Warehousing Conditions including the arbitration clause filed by FENEX (the Netherlands Association for Forwarding and Logistics) with the registry of the district court of Rotterdam.

Removals

All our removal activities are subject to the Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen (AVVV).

All company relocations are subject to the Algemene Voorwaarden Bedrijfsverhuizingen (AVB).

The above mentioned sets of conditions limits the liability of the Jos Dusseldorp companies. It is highly recommended that the customer arranges its own insurance or specifically requests Jos Dusseldorp for the risk and account of the customer to take care of the storage of the goods insurance and / or the transport of the goods insurance, if possible.